Κωδικός Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης 00008

Είδος: Συσκευή CPAP ΑΠΛΗ

Κωδικός Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης 00008, από ιατρό πνευμονολόγο με κωδικούς διάγνωσης G47.3, M41, J94.1, G82, B91, G73, G71.0, G12.2, J44, J47, E84 (κατηγορία αναπνευστικά)

  • Τιμή αποζημίωσης ενοικίου: 51,50€
  • Διάρκεια γνωμάτευσης: 6 μήνες
  • Συμμετοχή ασφαλισμένου: 0% επί του τιμολογίου
  • Δικαίωμα αντικατάστασης συσκευής με την παρέλευση 4ετίας και λόγω ολοκληρωτικής φθοράς

Δικαιολογητικά για την απόδοση δαπάνης από ΕΟΠΥΥ:

  • Ηλεκτρονική γνωμάτευση παροχών ΕΚΠΥ θεωρημένη από ιατρό ελεγκτή ΕΟΠΥΥ ( με την ιατρική γνωμάτευση πρέπει να επισυνάπτονται οι μελέτες ύπνου)
  • Βιβλιάριο υγείας

Στολές Νοσηλευτών και Ιατρών

Εξοπλίστε

Το ιατρείο σας

has been added to your cart.
Checkout